سازمان مردم‌نهاد ریشه‌ها در پنج بیمارستان دولتی کودکان و یا دارای بخش تخصصی کودکان فعال است. ریشه ها در اتاق‌های بازی خود با بازی، جلسات کتاب خوانی وبازی های فکری با نیروهای متخصص خود در خدمت مدد جویان است.