ریشه‌‌ها در حال حاضر در بیمارستان‌های کودکان مفید، شهید فهمیده، بهرامی و همچنین بیمارستان های شهید اشرفی اصفهانی و شهید شریعت رضوی خدمات خود را در به صورت مددکاری، بازی و بازی درمانی در اتاق های بازی، مشاوره و توانمند سازی ارائه می‌کند.