سازمان مردم نهاد ریشه ها با برگزاری کارگاه ها، دوره ها و کلاس های که توسط حامیان متخصص خود در بخش های گوناگون به ویژه مسئولیت اجتماعی، مشاوره و توانمند سازی برگزار می کند، در تلاش ایجاد راهی برای فرهنگ سازی و پالایش روان خانواده ریشه ها و همچنین حامیان خویش است.