1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • 011.jpg

با کژال آشنا شوید! یکی از قدیمی ترین همراهان ریشه ها، که تا امروز، در تمام بازارچه ها مسئولیت غرفه کودک را بر عهده گرفته است؛ با لبخندی بر لب، پا به پای آدم بزرگ ها ما را همراهی می کند، و به یاد ما می آورد که انسان بودن، و عشق ورزیدن، ورای سن و سال و محدودیت های ظاهری است

بازارچه فصل

01.jpg

پیام ریشه ها

ریشه ها و همراهانش می گویند:

«من زمین را دوست دارم؛ کارهای زیبای من برای زمین...»

 

 

پیام تندرستی

 

Go to Top