1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • 011.jpg

موسسه ریشه ها از نظر قانونی یک سازمان غیردولتی و مردم نهاد ( NGO) است. به این معنی که تمام فعالیت ها و درآمدهای این موسسه غیرانتفاعی و درچهارچوب قانون انجام می شود.

بزرگ ترین حمایت و یاری شما به موسسه قطعا حمایت های مالی شما از ما خواهد بود.

درآمد اصلی ریشه ها به چهار بخش کلی تقسیم می شود:

کمک های نقدی 

بازارچه های خیریه

پشتیبانی مالی از پروژه های خاص 

کمک های غیر نقدی

چنان چه تمایل دارید به صورت مستقیم با ریشه ها و فعالیت های آن همکاری داشته باشید، می توانید با ما تماس بگیرید و به خانواده ما بپیوندید.

بازارچه فصل

01.jpg

پیام ریشه ها

ریشه ها و همراهانش می گویند:

«من زمین را دوست دارم؛ کارهای زیبای من برای زمین...»

 

 

پیام تندرستی

 

Go to Top