سازمان مردم‌نهاد ریشه‌ها در پنج بیمارستان دولتی تخصصی کودکان یا دارای بخش تخصصی کودکان فعال است. ریشه‌ها در اتاق‌های بازی خود با بازی، جلسات کتاب‌خوانی و بازی‌های فکری با نیروهای متخصص خود در خدمت مددجویان است.